• ഫേസ്ബുക്ക്
  • ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ
  • ട്വിറ്റർ
  • youtube

ZhiTong പങ്കാളികൾ

കമ്പനിയുടെ മെഷീനുകളുടെ 80% ഭാഗങ്ങളും ലോക ബ്രാൻഡ് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്

ലോഗോ3
ലോഗോ1
ലോഗോ2
4
6
7
8
9
10
13
11
14
15
16
17
18
21
20
9
19